Nhập vào đây để tìm kiếm

Tính năng Giới thiệu một người bạn hoạt động như thế nào ?

Tính năng Giới thiệu với một người bạn của chúng tôi nhằm khuyến khích bạn  chia sẻ Milieu Surveys với những người thân của mình. Khi có một người dùng mới đăng ký tài khoản mới và sử dụng mã giới thiệu của bạn, bạn và người bạn của mình sẽ nhận được 500 điểm sau khi hoàn thành 7 bài khảo sát. Nếu người đăng ký mới không nhập mã giới thiệu của bạn trong quá trình đăng ký, hệ thống của chúng tôi sẽ không thể cộng thêm điểm cho bạn.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.