Nhập vào đây để tìm kiếm

Tại sao lại có giới hạn số lượt giới thiệu?

Chúng tôi cam kết đảm bảo các thành viên cộng đồng của chúng tôi có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi và việc giới hạn số lượt giới thiệu giúp chúng tôi quản lý chất lượng tuyển dụng những người tham gia khảo sát mới. Giới hạn giới thiệu cho mọi người dùng đã được đưa ra và bạn có thể tìm thấy giới hạn giới thiệu ngay bên dưới mã giới thiệu của mình trong trang giới thiệu của bạn. Để đảm bảo các thành viên trong cộng đồng có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi, các thành viên mới tham gia cộng đồng cần đúng với kỳ vọng. Chúng tôi đã gặp trường hợp những người có ảnh hưởng đã tuyen truyền thông tin sai lệch về nền tảng Phần thưởng Milieu. Điều này đã dẫn đến việc đặt ra những kỳ vọng sai lầm cho các thành viên mới đối với các loại phần thưởng mà họ sẽ nhận được.


Sau khi đạt đến giới hạn giới thiệu, bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ điểm thưởng nào cho bất kỳ người dùng mới nào sau đó mà bạn giới thiệu nữa.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.