Nhập vào đây để tìm kiếm

Tôi đã nhận được thông báo đẩy. Nhưng khi mở ứng dụng thì không thấy bài khảo sát nào?

Có những bài khảo sát sẽ được giới hạn về số lượng tham gia và thời gian xuất hiện. Do đó nếu bạn mở thông báo đẩy sau một khoảng thời gian nhận được thông báo thì có thể thời hạn bài khảo sát đó đã kết thúc.


Hãy truy cập ứng dụng thường xuyên để chắc chắn mình không bị bỏ lỡ điều thú vị nào. Đặc biệt hơn, chúng tôi cũng thường xuyên tạo ra những bài khảo sát giải trí (gần như hàng ngày) để tăng sự tương tác trong cộng đồng những người sử dụng .

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.